חיפוש דומיין מתבצע - אנא המתן ...
קניית שם דומיין
4.9 כוכבים מבוסס על 150 תגובות

תוכן ומידע באתרי ShopCenter ו HostCenter
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מנוע חיפוש שמות מתחם (דומיינים) וקישורים אלקטרוניים (לינקים) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או בכלל, על ידי מפעילת האתר באותם מקורות.

שופ סנטר / הוסט סנטר, אינה נותנת חסות או מביעה תמיכה או הצהרה לגבי תכנים, או כל מידע אחר המתפרסמים באתרינו או באתרים אשר להם קישורים אלקטרוניים מאתרינו. קבלת החלטות ו/או כל פעולה אחרת הנובעת מתוך הסתמכות על תכנים המופיעים באתרים אלו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. שופ סנטר / הוסט סנטר לא תישא בשום אחריות משפטית בנמקרים שכאלו.

הגבלת אחריות
האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות מפעילת האתר כמו שהם (AS IS). מפעילת האתר אינה אחראית לחומר, למידע, לשירותים ולמוצרים המוצעים באתר ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם.

שופ סנטר/ הוסט סנטר לא תהיה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, השירותים, מנוע חיפוש הדומיינים או כל ממשק אחר באתר. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר באמצעות הטפסים השונים באתר.
השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר

זכויות יוצרים

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן .בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר שמורים למפעילת האתר אין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.

מקום ברירת דין
תנאי השימוש כפופים לחוק הישראלי. כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, אך ורק לבית המשפט המוסמך באזור בו מצויים מחשבי ספקית השרות.